Stowarzyszenie propagujące idee dr Henryka Jordana

dr Henryk Jordan

Ponad 100 lat temu Doktor Henryk Jordan stworzył pierwszy ogród dziecięcy i zainicjował ideę tworzenia dla dzieci właściwych, bezpiecznych warunków do zabawy, sportu, czynnej rekreacji w warunkach miejskich. Głównym celem było tworzenie warunków do swobodnej zabawy w miejscu inspirującym i dającym “najwięcej podniet do myśli i czynów”, stawianie przed dziećmi “trudności do rozwiązania”. Założony pierwszy ogród w 1889 roku w Krakowie stał się pierwowzorem dla powstających ogrodów w Warszawie, których do roku 1904 powstało 14 /nazywanych ogrodami Raua, gdyż powstawały z funduszy z zapisu Wilhelma Ellisa Raua/. Ogrody Jordana zajmowały duże obszary /Krakowski 9 ha/ i były podzielone na place /boiska/ do gier i zabaw, otoczone roślinnością. Szata roślinna przypominała park, często ustawiano popiersia sławnych Polaków, altany, sceny do występów, miejsca odpoczynku. Pobyt dzieci był zaplanowany i zorganizowany. Zatrudniano instruktorów do prowadzenia ćwiczeń i zabaw. Każda grupa dzieci uczestniczyła w określonych zajęciach i w określonych czasie zmieniała miejsce. Te miejsca to zabawa, ćwiczenia na przyrządach, wspinaczka, wspólne rozmowy, pogadanki, czytanie bajek, elementy sportowe /łucznictwo, lekka atletyka, sporty wodne/. Na terenie ogrodu Jordana znajdowały się place zabaw dla dzieci do 7 lat, w wieku 7-10 lat, oraz 10-14 lat, plac z przyrządami gimnastycznymi, piaskownice, brodziki z wodą, plac dla matek, placyk dla niemowląt, trawniki wypoczynkowe, tor saneczkowy, bieżnie, strzelnice, plac do gimnastyki ogólnorozwojowej, plac do przedstawień, ogródek do upraw, niekiedy teren z wybiegiem dla zwierząt.

Co z idei Doktora Jordana pozostało do dziś ? Nazewnictwo ?  W Warszawie jest kilka /ponumerowanych Ogrodów Jordanowskich/, znajdują się na ich terenie przedszkola, place zabaw.

A w Krakowie  …  jest czym się pochwalić. Pielęgnowane są pomysły dr Henryka Jordana.  Warto zobaczyć.

Idea wszechstronnego rozwoju dziecka i potrzeby ekspresji, ruchu, zabawy... Miejsca dla dzieci nazywane różnie, w zależności o wielkości i przeznaczenia:  Ogródki dziecięce - małe placyki przy osiedlach mieszkaniowych, ogrodach miejskich, parkach ogólnodostępnych,. Place zabaw - większe obiekty zaliczane do małej architektury ogrodowej, wyposażone w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne i zabawowe.  Ogrody jordanowskie - obiekty powyżej 1-2 ha, lokalizowane często przy placówkach oświatowych /boiska, sprzęty sportowe i rekreacyjne do zabaw grupowych, zorganizowanych/.  Parki sportowe - boiska sportowe, korty tenisowe i inne dla młodzieży starszej.

Nie nazewnictwo i klasyfikacja jest tu najważniejsza, ale fakt, by miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci powstawały i były dostępne. Nie tylko po to, aby dzieci się nie nudziły, ale po to aby się prawidłowo rozwijały w bezpiecznym, przyjaznym, estetycznym środowisku.

STATUT   STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenia polsko – niemieckiego

na rzecz harmonijnego rozwoju i bezpiecznej rekreacji dzieci

oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku.

Stowarzyszenie propagujące idee dr Henryka Jordana.

.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie polsko – niemieckie

na rzecz harmonijnego rozwoju i bezpiecznej rekreacji dzieci

oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku.

Stowarzyszenie propagujące idee dr Henryka Jordana.

1.W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.                                    Stowarzyszenie przyjmuje nazwę skrócona:   Stowarzyszenie Non-Profit dr Jordana.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania idei zawartych w nazwie oraz propagowanie idei i założeń dr Henryka Jordan i współpracy z regionem Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii w Niemczech.

      Siedzibą stowarzyszenia jest Szczecin Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

      Adres stowarzyszenia:  Szczecin, Al. Wojska Polskiego 90 

                                             Szczeciński Inkubator Kultury

3.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Duz. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późna. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei i założeń dr Henryka Jordana w zakresie rekreacji i sportu, współpraca z regionem Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Niemczech w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych działań na rzecz aktywnej rekreacji i terapii ruchowej, bezpiecznej rekreacji i harmonijnego rozwoju dzieci oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku.

7.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)aktywne propagowanie rekreacji

b)organizowanie imprez i spotkań

c)wymianę doświadczeń z sąsiadem niemieckim

d)podejmowanie inicjatyw wzajemnego poznawania się mieszkańców Euroregionu

e)odkrywanie i upowszechnianie walorów krajoznawczych gmin Euroregionu

f)wspomaganie i popieranie innych osób fizycznych i prawych, których działalność jest pokrywa się z celami Stowarzyszenia i których celem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i rekreacyjnych

g)prowadzenie poradnictwa i szkoleń w zakresie bezpiecznej rekreacji dzieci, harmonijnego rozwoju i kultury zdrowotnej

h)podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

i)prowadzenie działalności wydawniczej i innych służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych

j)działalność kulturalna

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

8.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

9.Stowarzyszenie posiada członków:

a)zwyczajnych,

b)wspierających,

c)honorowych.

10.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

11.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

12.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

13.Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

14.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

c)regularnego opłacania ustalonych składek.

15.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym.

16.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

17.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

18.Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)pisemnej rezygnacji,

b)wykluczenia:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał  Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,

na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)śmierci członka.

19.W przypadkach spornych uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

20.Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne zgromadzenie członków,

b)Wybrany przedstawiciel Stowarzyszenia,

21.Uchwały walnych zgromadzeń Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

22.Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

23.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

24.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez wybranego przedstawiciela lub 3 członków Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad przedstawiciel podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

25.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez przedstawiciela Stowarzyszenia z jego inicjatywy lub na  wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

26.Uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

27.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)uchwalania zmian statutu,

c)wybór i odwoływanie przedstawiciela lub przedstawicieli Stowarzyszenia,

d)uchwalanie budżetu,

e)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

f)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

g)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawiciela Stowarzyszenia,

h)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przedstawiciela,

i)rozpatrywanie odwołań od uchwał,

j)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji  stowarzyszenia.

28.Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków powołuje się Przedstawiciela Stowarzyszenia. Przedstawiciel Stowarzyszenia  reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

29.Do kompetencji przedstawiciela należy:

a)realizacja celów Stowarzyszenia,

b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)przyjmowanie i skreślanie członków.

30.Ze wglądu na znikomą działalność finansową Stowarzyszenia, nie przewiduje się powołania Komisji Rewizyjnej i Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

31.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)ze składek członkowskich,

b)darowizn, spadków, zapisów,

c)dotacji i ofiarności publicznej.

32.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

33.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

34.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje wybrany przedstawiciel.

35.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jet podpis przedstawiciela.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

37.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

38.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

                                                                                                Wprowadzono w dniu 16 LUTEGO 2017 roku